Navn: Ringsted Kommunes Personaleklub

§ 1 Formål

Foreningens formål er at bidrage til sammenhold mellem medarbejdere i Ringsted Kommune samt at forbedre medarbejdernes fysiske velvære ved at understøtte:

 • Selskabelige og kulturelle arrangementer samt arrangementer der styrker medlemmernes interesse for kunst og kunsthåndværk.
 • Aktiviteter der forbedrer medlemmernes fysiske form og sundhedstilstand.
 • Udbrede kendskabet til personaletilbud i Ringsted Kommune

§ 2 Medlemskreds

Som medlem kan optages alle månedslønnede medarbejdere ansat ved:

 • Ringsted Kommune
 • Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med Ringsted Kommune
 • Selskaber der er 100 % ejet af Ringsted Kommune
 • Ansatte i fælleskommunale samarbejder hvor mere end halvdelen af arbejdstiden foregår i Ringsted Kommune

Månedslønnede medarbejdere, der ansættes fra den 1. april 2015 og frem, og som får udbetalt løn fra Ringsted Kommune, bliver automatisk medlem af personaleklubben.

Medlemskabet ophører ved fratrædelse, dog kan man fortsætte som medlem, når man går på efterløn eller pension, hvis man har været medlem af klubben i mindst et år. Anciennitet fra tidligere foreninger overføres i forbindelse med stiftelsen af personaleklubben.

Ud- og indmeldelse kan ske via klubbens hjemmeside og skal være klubben i hænde inden den 10. i en måned for at få virkning fra førstkommende måned.

§ 3 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes via mail og på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel til alle medlemmer med angivelse af dagsorden.

Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden skal indeholde:

 1. Valg af 3 stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
 4. Regnskabsaflæggelse fremlægges til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Godkendelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 11. Drøftelse af det kommende års aktiviteter
 12. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager.

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Afstemning foregår ved, at hver enkelt stemmeberettiget anfører op til tre forskellige kandidater på stemmesedlen. Afgørelsen træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, hvor det er afgørende for om kandidaten/kandidaterne vælges til bestyrelsen foretages omvalg mellem disse kandidater.

§ 4 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages via mail og på klubbens hjemmeside med mindst 14 dages varsel til alle medlemmer med angivelse af dagsorden.

§ 5 Daglig ledelse

Ringsted Kommunes Personaleklub ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

Herudover er Feriefond Ringsted repræsenteret i bestyrelsen uden stemmeret med et af Feriefonden udpeget medlem.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg til konkrete opgaver.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. I lige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige år er 5 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Suppleanter vælges for et år ad gangen.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.

§ 6 Tegning og hæftelse

Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. I formandens fravær tegnes klubben ved underskrift af næstformanden og kassereren i forening.

Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at disponere over klubbens bankkonti.

Ingen af klubbens medlemmer eller bestyrelse hæfter personligt for de af klubben indgåede forpligtigelser, hvor klubben alene hæfter med dens respektive formue.

§ 7 Økonomi

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Bestyrelsen udarbejder et budget for anvendelse af kontingentindtægter.

Kontingentet betales ved træk i løn. Medlemmer der ikke kan trækkes i løn, indbetaler kontingent til klubbens bankkonto forudbetalt for mindst 1 måned af gangen.

Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8 Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan ændres med 2/3 flertal af de stemmeberettigede på en generalforsamling.

Ændringer er gældende umiddelbart efter vedtagelse.

§ 9 Opløsning

Opløsning af klubben kan finde sted med 2/3 flertal af de stemmeberettigede på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Ved opløsning tilfalder klubbens aktiver formål til forbedringer for klubbens medlemmer efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser i forhold til foreningens formål.

Datering

Vedtaget på stiftende generalforsamling 18. marts 2015, med ændringer på generalforsamling den 9. februar 2016 og med ændringer på generalforsamling den 27. februar 2018.

Seneste forum indlæg

Se forum

Kalender

Her finder du kommende arrangementer og aktiviteter i foreningen. Se hele oversigten ved at klikke på 'Se kalender' herunder.

Se kalender

Seneste nyheder

Ringsted Kommunes PersonaleklubSct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Tlf.